Anmälan till MH/MT görs på SBK tävling  "länk"

KONTAKTVILLIGHET (mom 1)

Syfte

Att utröna hundens sociala självsäkerhet och förmåga att ta kontakt med och besvara kontaktfrån främmande människor.


SAMARBETE OCH KONKURRENS OM FÖREMÅL (mom 2)

Syfte

Under detta moment bedöms hundens vilja att starta en dragkamp, konkurrens om föremål, och att samarbeta med föraren och en främmande person, testledaren.


GRIPANDE OCH KONKURRENS OM FÖREMÅL PÅ 5 OCH 40 METER (mom 3)

Syfte

att utröna om och hur hunden har förmåga att aktivt gripa, hålla kvar och tillkämpa sig ett hårt föremål först på 5 meter och därefter på ett avstånd av 40 meter från föraren.


FÖRFÖLJANDE OCH UTHÅLLIGHET (mom 4)

Syfte

Momentets första del: Att testa hundens lust att springa efter och gripa ett litet föremål/byte i rörelse.

Momentets andra del: Att testa hundens förmåga att bibehålla intresset för ett ”försvunnet” föremål/byte.


FLOCKKÄNSLA (mom 5)

Syfte

Att testa hundens förmåga att agera rationellt i en konfliktsituation i samband med att den ska återfinna den försvunne föraren.


SOCIALT SAMSPEL (mom 6)

Syfte

Att testa om hunden engagerar sig i en social leksituation, utan hot eller aggressionssignaler från figuranten.


ÖVERRASKNING (mom 7)

Syfte

Att testa hundens förmåga att agera i en överraskande situation då den ej är engagerad i en annan handling.


LJUDKÄNSLIGHET (mom 8)

Syfte

Att testa hundens reaktioner i en överraskande bullersituation.


SLÄDE (mom 9)

Syfte

Att testa hundens förmåga att engagera sig med aggression mot hotfullt objekt.


SKOTTPROV (mom 10)

Syfte

Att testa hundens reaktioner och förmåga att aktivera sig under skottlossning

 

Titel Korad

Tilldelas hund som godkänts i såväl mentaltest som exteriörbeskrivning under förutsättning att:

- hunden är höftledsröntgad med officiell avläsning resultat A eller B
- hunden enligt SKKs bestämmelser är utställningsberättigad

 För godkänd mentaltest krävs att hunden:

- efter 18 månaders ålder vid officiell mentaltest erhållit +300 poäng och inte kryssats i någon ruta med kursiverad text.

Hunden kan även uppnå ett ”mycket väl godkänt resultat”, vilket innebär 480 poäng eller högre.

För godkänd exteriörbeskrivning krävs att hunden:

- efter 24 månaders ålder vid officiell exteriörbeskrivning erhållit kryss i rutan godkänd
(bedömts motsvara lägst 2:a pris vid kvalitetsbedömning).